за таксите и разноските на държавните и частните съдебни изпълнителиI. Обикновени такси

1. За образуване на изпълнително дело - 20 лв.

2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение - 50 лв.

3. За извършване на всяка една справка за длъжника и неговото имущество - 5 лв.

4. За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа - 10 лв.

5. За връчване на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа, изявление на взискателя - 20 лв.

6. За издаване на удостоверение - 5 лв.

7. За издаване на препис от документ, съставен от ЧСИ - 2 лв. + 1 лв. за всяка следваща страница

8. За изготвяне на копие от изпълнителното дело - 10 лв.; за изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетентния съд - 20 лв.

9. За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търовско дружество - 15лв.

10. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана - 15 лв.

11. За присъединяване на взискател - 50 лв.

12. За изготвяне на сметка за размера на дълга - 30 лв.

13. За изготвяне и предявяване на разпределние - 30 лв.

14. За овластяване на взискателя да предяви иск пред окр. съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване - 20 лв.

15. За извършване на продажба на безналични ценни книжа - 100 лв.

16. За изпълнение на определено действие, предвидено в гл.45 от ГПК - 50 лв.

Заб. - за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете - 50 лв.

17. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане - 20 лв.

18. За изпълнение на обезпечителни мерки - таксите, предвидени за съотв. действия

19. За предоставяне на документи и информация относно публична продан или продажбата Закона за особените залози (ЗОЗ) - 20 лв.


II. Пропорционални такси

20. За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа - 1.5% върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв.

21. За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по ЗОЗ - 2% върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.

22. За въвеждане във владение на недвижим имот - 1% върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.; за въвеждане във владение на семейно жилище - 50 лв.

23. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса 1.5% върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 3000 лв.

24. За извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса 2% върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.

25. За пазене на описано или дадено в обезпечение имущество.

26. За изпълнение на парично вземане таксата върху събраната сума е:
* до 100 лв. - 15 лв.
* от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 10% за горницата над 100 лв.
* от 1000 до 10 000 лв. - 105 лв. + 8% за горницата над 1000 лв.
* от 10 000 до 50 000 лв. - 825 лв. + 6% за горницата над 10 000 лв.
* от 50 000 до 100 000 лв. - 3225 лв. + 4% за горницата над 50 000 лв.
* над 100 000 лв. - 5225 лв. + 2% за горницата над 100 000 лв.


III. Допълнителна такса

За извършване от частния съдебен изпълнител на действие в неработно време, в почивни или празнични дни се събира допълнителна такса в размер 50% от таксата за съответното действие.