629/2014 - 250/420 ид.ч. от дворно място, ведно постройка и гараж, находяща се в гр.Русе, ул. 19 ти февруари 22


ОБЯВЛЕНИЕ

2972 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20148330400629

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.07.2020 г. до 17 часа на 27.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ТОДОР МАРИНОВ ЙОРДАНОВ и ГИНА ТОДОРОВА БАЛЕВА, а именно:

       250/420 /двеста и петдесет върху четиристотин и двадесет/ идеални части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Русе, ул. „19-ти февруари“ № 22 /двадесет и две/, цялото от 420 кв.м. /четиристотин и двадесет квадратни метра/ - по нотариален акт, а по скица с площ 485 кв.м. /четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/, съставляващо имот № 5020 /пет хиляди и двадесет/ в квартал 43 /четиридесет три/ по кадастралния план на гр. Русе, с идентификатор 63427.2.5020 /шест три четири две седем точка две точка пет нула две нула/, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА /СКЛАД И ГАРАЖ/ с учредено право на реално ползване върху 250 кв.м. /двеста и петдесет квадратни метра/, върху които се намира едноетажната постройка – склад и гараж в югозападната част на имота до двуетажната масивна сграда от североизток към ул. „19-ти февруари“, при граници за целия имот: имот № 5021; имот № 2855; имот № 2854; имот № 5022 – на ДСО „Вторични суровини“ и „Феникс – инвест“ ООД, ул. „19-ти февруари“.

По време на описа е констатирано, че ипотекирания имот попада между двуетажна масивна сграда от североизток към ул. „19-ти февруари“ и двуетажна сграда от запад, разположена в съседен имот с идентификатор 63427.2.2855 към ул. „Козлодуй“. Обектът представлява едно общо помещение. На място е установено извършено преустройство на част от съществуваща сграда, с което е обособен жилищен етаж с площ 122 кв.м. на база Разрешение за строеж № 529/08.05.1998 г., издадено от УТУС за сграда в парцел № 5020, представляващо подобрение в имота. Констатирано е обособено подпокривно пространство.

ЦЕНА: 37 025.00 лв.

учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, първа по ред и втора по ред,вписана Възбрана в полза на БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ САВОВ, наследник на кредитор с вписана възбрана СИЙКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.