537/2019 - СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ 5


ОБЯВЛЕНИЕ

476 / 23.01.2020

Изпълнително дело №: 20198330400537

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2020 г. до 17 часа на 12.03.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на СИЛВИЯ БОРИСОВА СПАСОВА, а именно:

        СГРАДА с идентификатор 63427.2.470.8 /шест три четири две седем точка две точка четири седем нула точка осем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, Деветнадесети февруари № 5 /пет/. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.470 /шест три четири две седем точка две точка четири седем нула/. Застроена площ по кадастрална карта - 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/. Брой надземни етажи: 1 /един/; Предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Стар идентификатор: 63427.2.470.3 /шест три четири две седем точка две точка четири седем нула точка три/; номер по предходен план: няма. Съседи на поземления имот: 63427.2.81; 63427.2.469; 63427.2.468; 63427.2.456; 63427.2.471.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 11 600.00 лв.

учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, ,вписани Възбрани в полза на ОББ АД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД, ОБЩИНА РУСЕ И БАНКА ДСК ЕАД, Договор за наем в полза на ИНАРА ЕООД, за срок от 10 г., считано от 11.09.2013 г.

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 12.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.