394/2018 - ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ, ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ СЛАТИНА - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.50


ОБЯВЛЕНИЕ

4245 / 03.09.2020

Изпълнително дело №: 20188330400394

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, недвижим имот, собственост на ЕТ КРАСИМИР АТАНАСОВ – РОЯЛ и АСЯ БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА, а именно:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.50 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула/, съгласно одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. На Изпълнителен директор на АК, с адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, местност СЛАТИНА, с площ по скица от 10 990 кв.м. /десет хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра/, а по нотариален акт с площ от 10 993 кв.м. /десет хиляди деветстотоин деветдесет и три квадратни метра/ трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор, стар идентификатор: 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/, номер по предходен план 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/, ведно с построените в имота СГРАДИ:

  1. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.1 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка едно/, със застроена площ 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда;

  2. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.2 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка две/, със застроена площ 276 кв.м. /двеста седемдесет и шест квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда;

  3. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.3 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка три/, със застроена площ 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда;

СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.4 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка четири/, със застроена площ 276 кв.м. /двеста седемдесет и шест квадратни метра/, а съгласно скица с площ от 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда. Съседи на имота: 63427.98.14; 63427.78.30; 63427.98.15; 63427.98.20; 63427.98.51; 63427.98.37; 63427.98.21; 63427.98.49.

ЦЕНА: 237 744.00 лв.

учредена Договорна ипотека в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД - първа, втора, трета, четвърта и пета по ред; вписана Възбрана в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД и в полза на ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ, по партида на ЕТ КРАСИМИР АТАНАСОВ - РОЯЛ

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.