394/2018 - ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ, ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ СЛАТИНА - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.98.48


ОБЯВЛЕНИЕ

9108 / 11.08.2021

Изпълнително дело №: 20188330400394

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 14.09.2021 г. до 14.10.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АСЯ БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА и КРАСИМИР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.48 /шест три четири две седем точка девет осем точка четири осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г/15.12.2007г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност СЛАТИНА; площ: 3339 кв.м. /три хиляди триста тридесет и девет квадратни метра/, а съгласно нотариален акт с площ от 3338 кв.м. /три хиляди триста тридесет и осем квадратни метра/; трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА; начин на трайно ползване: За стопански двор, категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/, стар идентификатор: 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/; номер по предходен план: 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/; ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 63427.98.48.1 /шест три четири две седем точка девет осем точка четири осем точка едно/, със застроена площ 1703 кв.м. /хиляда седемстотин и три квадратни метра/, а съгласно нотариален акт с площ от 1702 кв.м. /хиляда седемстотин и два квадратни метра/, бр. Етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда. Съседи на поземления имот: 63427.78.36; 63427.98.49; 63427.98.21.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 140 160.00 лв.

 

Учредена Договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД - първа, втора и трета по ред; вписана Възбрана в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД и в полза на ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ, по партида на КРАСИМИР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 14.10.2021 г., участвалите в публичната продан на 15.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.