452/2020 - 1/2 ИД,Ч, ОТ АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 33, ВХ.4, ЕТ.3, АП.И


ОБЯВЛЕНИЕ

6932 / 17.12.2020

Изпълнително дело №: 20208330400452

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 11.01.2021 г. до 11.02.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТАШЕВ, а именно:

1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от АПАРТАМЕНТ с идентификатор 63427.2.2208.10.8 /шест три четири две седем точка две точка две две нула осем точка едно нула точка осем/, с площ от 38.67 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра и шестдесет и седем квадратни дециметра/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Шести септември № 33 /тридесет и три/, вх. 4 /четири/, ет. 3 /три/, ап. И /буква "И"/. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 /три/ в СГРАДА с идентификатор 63427.2.2208.10 /шест три четири две седем точка две точка две две нула осем точка едно нула/, Предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2208 /шест три четири две седем точка две точка две две нула осем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.2208.10.9, 63427.2.2208.10.7; Под обекта – 63427.2.2208.10.5; Над обекта – 63427.2.2208.10.11; ведно с ИЗБА № 10 и ТАВАН № 8, както и 1.297% ид.ч. от общите части на сградата.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 23 520.00 лв.

Вписани възбрани в полза на: Сийка Михайлова - лично и в качеството на наследник на Георги Михайлов - 4 бр.; в полза на РС Пловдив по ИД 192/2016г. по описа на ЧСИ М. Обретенова; в полза на ПОДЕМ СТИЛ ООД - 2 бр.; в полза на РС Пловдив по ИД на ДСИ Д. Антонова; в полза на Община Русе; в полза на взискателя Д МАКС 2002 ЕООД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 11.02.2021 г., участвалите в публичната продан на 12.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.