976/2018 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ УЛ.ЗГОРИГРАД 68, БЛ.БОРИМЕЧКА


ОБЯВЛЕНИЕ

4514 / 16.09.2020

Изпълнително дело №: 20188330400976

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ТАТЯНА ЙОВЧЕВА ЙОВЧЕВА, а именно:

     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.830.1.87 /шест три четири две седем точка пет точка осем три нула точка едно точка осем седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Згориград № 68 /шестдесет и осем/, бл. Боримечка, вх. 5 /пет/, ет. 3 /три/, ап. 11 /единадесет/, съгласно нотариален акт състоящ се от стая, дневна, кухня, дрешник, две антрета, два балкона, баня-клозет. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.830 /шест три четири две седем точка пет точка осем три нула/. Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 60.78 кв.м. /шестдесет квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра/, а съгласно нотариален акт с площ 68.78 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба № 14 /четиринадесет/, с площ съгласно нотариален акт 3.58 кв.м. /три квадратни метра и петдесет и осем квадратни дециметра/, при граници за избеното помещение: от запад, север и изток – коридор, от юг – изба № 15, ведно с 0,554 % ид.ч. от сградата и от отстъпеното право на строеж с решение № 15 на ИК на ГНС – Русе в кв.672, на ул. Згориград от 8925/26775 /осем хиляди деветстотин двадесет и пет квадратни метра идеални части/. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.830.1.70, 63427.5.830.1.88; под обекта: 63427.5.830.1.84; над обекта: 63427.5.830.1.90, а съгласно нотариален акт: от север – двор на блока, от изток – стълбище и апартамент № 12, от юг – апартамент № 12 и двор на блока, от запад – апартамент № 10.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 58 068.00 лв.

Учредена договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, вписана възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" ЕАД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД и ОБЩИНА РУСЕ, запазено пожизнено право на обитаване на стаята и общо ползване на сервизните помещения в полза на Румяна Захариева Йовчева

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.