808/2018 - ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, НЯХОДЯЩА СЕ В ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ БЯНОВИЦА


ОБЯВЛЕНИЕ

3025 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20188330400808

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на КОЛЬО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.297.146 /шест три четири две седем точка две девет седем точка едно четири шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност Бяновица, с площ 5 001 кв.м. /пет хиляди и един квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Широколистна гора; вид на гората: Нискостеблени; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 405098 /четири нула пет нула девет осем/. Съседи на поземления имот: 63427.297.145, 63427.297.168, 63427.297.147, 63427.297.106, 63427.297.107, съгласно кадастрална карта, а според акт - ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 5.000 дка /пет декара/ в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе, местност БЯНОВИЦА, шеста категория, имот № 405098 /четири нула пет нула девет осем/ по плана за земеразделяне, при граници: имот № 405097 на Стоян Колев, имот № 405073 на Стоян Митев, имот № 405072 на Димо Керимов, имот № 405081 но Община Русе, землищна граница.

ЦЕНА: 3 024.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателите,

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00ч. до 18:00ч.за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.