559/2019 - СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧ С РЕГ.№ Р 8237 АР


ОБЯВЛЕНИЕ

482 / 24.01.2020

Изпълнително дело №: 20198330400559

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2020 г. до 17 часа на 12.03.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните превозни средства, собственост на МАРИЯНИ ТРАНС ЕООД , а именно:

2). СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧ МАН 18.460 ФЛТ С РЕГ. Р 8237 АР

първа регистрация: 07.11.2000 г.

цвят: зелен

брой места: 1+1

шаси № WMAH05ZZZ14312943

двигател № 5459578035W2E1

скоростан кутия: липсва

вид гориво: дизел

километраж: няма данни

По време на описа е констатирано, че автомобила не е в движение, липсва шофьорска врата, липсва скоростна кутия, гумите са спаднали и не са годни за употреба, демонтирана е предната броня и фаровете.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 1 650.00 лв.

наложени Запори в полза на БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ РАД, и по изпълнителни дела наложени от ЧСИ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ И ЧСИ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ, както и от ТД НАП – офис Русе


 

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на превозните средства.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 12.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.