ИД 744/2018 - ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЕКЗАРХ ЙОСИФ, МЕСТНОСТ АЛАМУРДЖИКА - https://zapori.mjs.bg/#/


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

6324 / 04.04.2024

Изпълнително дело №: 20188330400744

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ЙОРДАНОВ - длъжник, РУСКА АНДРЕЕВА ПЕНЕВА и ЙОРДАН АНДРЕЕВ ЙОРДАНОВ – трети лица, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27173.130.42 /две седем едно седем три точка едно три нула точка четири две/, находящ се в с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, местност АЛАМУРДЖИКА, с площ 3000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА НИВА; категория на земята: седма; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 130042. Съседи на поземления имот: 27173.130.207, 27173.130.43, 27173.130.55, 27173.130.40, 27173.130.41. НАЧАЛНА ЦЕНА: 628.00 лв.

Определям всеки Понеделник и Сряда 15,00 - 17,00 ч. за запознаване с книжата за имота.

  • Срок за регистрация: от 30.04.2024 г. до 17,00 часа на 30.05.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 04.06.2024 09:00 КРАЙ:10.06.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 30.05.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.