735/2012 - МАГАЗИН, ГР.РУСЕ, УЛ.АЛЕКСАНДРОВКА 26, ЕТ.1, ОБЕКТ 7


ОБЯВЛЕНИЕ

4768 / 25.09.2020

Изпълнително дело №: 20128330400735

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.10.2020 г. до 12.11.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, следния недвижим имот, собственост на РОСИЦА ИВАНОВА МАРИНОВА-чрез Русанка Георгиева Колева - попечител, в качеството на НАСЛЕДНИК на АНЕТА ИВАНОВА МАРИНОВА, а именно:

       МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.14 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка едно четири/, находящ се в гр. Русе, ул. Александровска No 26, ет.1, обект 7, в сграда No 1; предназначение на обекта: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /един/; площ: 115.06 кв.м. /сто и петнадесет квадратни метра и шест квадратни дециметра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, заедно с прилежащите му части – 2.273 % ид. ч. /две цяло двеста седемдесет и три хилядни процента/ от общите части на сградата , равняващи се на 49.18 кв.м. /четридесет и девет квадратни метра и осемнадесет квадратни дециметра/ и приспадащите се 0.022 % /нула цяло и двадесет и две хилядни процента/ идеални части, равняващи се на 28.76 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и седемдесет и шест квадратни дециметра/ от правото на собственост върху позмелен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, целия с площ 1265 кв. /хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра/, при граници: 63427.2.636, 63427.2.645; 63427.2.41; 63427.2.643; 63427.2.639; 63427.2.652; 63427.2.638; 63427.2.5075. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 63427.2.5633.1.15, под обекта – 63427.2.5633.1.2, над обекта – 63427.2.5633.1.26.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 100 000.00 лв.

Учредена договорна ипотека в полза на "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" АД; вписани възбрани в полза на "ХИПОКРЕДИТ" АД, "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" АД, цесионер на Райфайзенбанк България ЕАД и ОБЩИНА РУСЕ - отдел МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.11.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.11.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.