298/2022 - ГАРАЖ № 3, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, АЛЕЯ БЕЛИ БРЕЗИ №10, ЕТ.-1


ОБЯВЛЕНИЕ

12216 / 14.09.2022

Изпълнително дело №: 20228330400298

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 03.10.2022 г. до 03.11.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АДИС КАЛИНОВ ООД , а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.707.1.59 /шест три четири две седем точка седем точка седем нула седем точка едно точка пет девет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Здравец, алея БЕЛИ БРЕЗИ № 10 /десет/, ет. -1 /минус едно/, гараж 3 /три/. Самостоятелният обект се намира на етаж -1 /минус едно/ в СГРАДА с идентификатор 63427.7.707.1 /шест три четири две седем точка седем точка седем нула седем точка едно/; Предназначение: Жилищна сграда-многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.707 /шест три четири две седем точка седем точка седем нула седем/; предназначение на самостоятелния обект: ГАРАЖ В СГРАДА; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 19.54 кв.м. /деветнадесет квадратни метра и петдесет и четири квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма, ведно с прилежащи части: 0.381% ид.ч. /нула точка три осем едно процента идеални части/ от общите части на сградата и 0.472% ид.ч. /нула точка четири седем две процента идеални части/, равняващи се на 5.37 кв.м. /пет квадратни метра и тридесет и седем квадратни дециметра/ от поземлен имот с идентификатор 63427.7.707 /шест три четири две седем точка седем точка седем нула седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Здравец, алея БЕЛИ БРЕЗИ № 10 /десет/, с площ 1377 кв.м. /хиляда триста седемдесет и седем квадратни метра/, начин на трайно ползване на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Високо застрояване /над петнадесет метра/; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал 662, парцел: IV-137 А; съседи на поземления имот: 63427.7.739, 63427.7.71. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.7.707.1.58, 63427.7.707.1.60; Под обекта – няма; Над обекта – 63427.7.707.1.109, 63427.7.707.1.108, 63427.7.707.1.77, а по документ за собственост, представляващ ГАРАЖ № 3 /три/, в сутерена с площ от 19.54 кв.м /деветнадесет квадратни метра и петдесет и четири квадратни дециметра/, при граници: гараж № 2, гараж № 4, избени помещения, заедно с 0.381 % ид.ч. /нула точка три осем едно процента идеални части/ от общите части на сградата и 0.472 % ид.ч. /нула точка четири седем две процента идеални части/, равняващи се на 5.37 кв.м. /пет квадратни метра и тридесет и седем квадратни дециметра/ от поземлен имот с идентификатор 63427.7.707 /шест три четири две седем точка седем точка седем нула седем/.

ЦЕНА: 22 870.00 лв.

Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, учредена 2021г.;

вписана Възбрана в полза на взискателя ТЕХНОФЛООР ЕООД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 03.11.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 04.11.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.