20/2020 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА, НАХОДЯЩ СЕ В РУСЕ, УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 32


ОБЯВЛЕНИЕ

3033 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20208330400020

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на съделителите МИРОСЛАВ СТОЯНОВ МАРИНОВ и ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИЛЧЕВ, а именно:

   2/5 идеални части от ДВОРНО МЯСТО в гр. Русе, по плана на града, имот № 6 /шест/, в кв. 236 /двеста тридесет и шест/, цялото от 251 кв.м. /двеста петдесет и един квадратни метра/, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в гореописаното дворно място от към ул. Ангел Кънчев и имот № 8 /осем/, състояща се от две стаи, антре, бечова стая, маза и клозет, застроена върху площ от 43 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра/, така описан в нотариален акт № 81, том IV, дело № 1196/1994г. На нотариус при Русенски районен съд,а съгласно скица № 15-12089/09.01.2018г. На СГКК-Русе – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1937 /шест три четири две седем точка две точка едно девет три седем/; адрес на имота гр. Русе, ул. Ангел Кънчев № 32 /тридесет и две/, с площ 123 кв.м. /сто двадесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до десет метра/, номер по предходен план: 1937 /едно девет три седем/, кв. 245 /двеста четиридесет и пет/, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор 63427.2.1937.2 /шест три четири две седем точка две точка едно девет три седем точка две/, със застроена площ 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/,брой етажи 1 /един/, предназначение: жилищна сграда многофамилна.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 49 440.00 лв.

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.