422/2018 - АПАРТАМЕНТ А8, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. БОРИМЕЧКА 9, ЕТ.4


ОБЯВЛЕНИЕ

11789 / 30.09.2021

Изпълнително дело №: 20188330400422

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2021 г. до 18.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ВЪЛКОВ, по отношение на който има влязло в сила Съдебно решение по чл.135 от ЗЗД в полза на взискателя, а именно:

  АПАРТАМЕНТ № А8 /буква „А“, осем/, находящ се в гр. Русе, на четвърти етаж в жилищна сграда на ул. Боримечка № 9 /девет/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 63427.2.1303.4.12 /шест три четири две седем точка две точка едно три нула три точка четири точка едно две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрена със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. На Изпълнителен директор на Агенцията по кадастъра, с административен адрес: ул. Боримечка № 9 /девет/, ет. 4 /четири/, ап. А8 /буква „А“, осем/, със застроена площ 63.35 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра и тридесет и пет квадратни дециметра/, състоящ се от кухня-дневна, две спални, един балкон, коридор, баня, при граници: север-апартамент А9 и стълбище, изток-апартамент А7, юг-ул.Боримечка, запад-ул. Страхил Войвода, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.1303.4.11 и 63427.2.1303.4.13, под обекта: 63427.2.1303.4.9, 63427.2.1303.4.8 и 63427.2.1303.4.10, над обекта: 63427.2.1303.4.14 и 63427.2.1303.4.15, заедно с 6.9 % /шест цяло и девет десети процента/ идеални части от общите части на сградата и 12/194 /дванадесет върху сто деветдесет и четири/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.1303 /шест три четири две седем точка две точка едно три нула три/ по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. На изпълнителния директор на Агенция по кадастъра с адрес: гр. Русе, ул. Боримечка № 9 /девет/, с площ 194 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение, урбанизирана, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 1303, парцел II-1303, кв. 283, по плана на гр. Русе, при съседи: 63427.2.1302, 63427.2.1293, 63427.2.1299, 63427.2.1370.

ЗАБЕЛЕЖКА: АПАРТАМЕНТ № А 8 е функционално свързан, чрез премахване на граничеща стена, с АПАРТАМЕНТ № А 7 /СОС 63427.2.1303.4.11/

ЦЕНА: 76 752.00 лв.

вписана Законна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД /2015г./, вписани Възбрани в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД; сключен договор за наем с ТОРШЪН ДРИФТ ЕООД през 2018г. за срок от 10г.; учредено пожизнено право на ползване в полза на ХРИСТО ЛЮДМИЛОВ ВЪЛКОВ

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 19.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.