721/2019 - АПАРТАМЕНТ 4, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 12, ВХ.2, ЕТ.2 - ИД 721/2019


ОБЯВЛЕНИЕ

8857 / 29.06.2022

Изпълнително дело №: 20198330400721

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, ч е от 18.07.2022 г. до 18.08.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, а именно:

     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.12 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка едно две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Дружба 3 /три/, бул. Гоце Делчев № 12 /дванадесет/, вх. 2 /две/, ет. 2 /две/, ап. 4 /четири/. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 /две/ в СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно/, брой надземни етажи 4 /четири/, брой подземни етажи 0 /нула/; Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2407 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 100.22 кв.м. /сто квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части, съгласно кадастрална карта: ИЗБА 4 /четири/, ТАВАН 4 /четири/ и 3.315 % /три точка триста и петнадесет процента/ идеални части от общите части на сградата; Ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж - 63427.4.2407.1.4, 63427.4.2407.1.13; Под обекта - 63427.4.2407.1.9; Над обекта – 63427.4.2407.1.15, съгласно кадастрална карта, а според нотариален акт - АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се във вход Б /буква „Б“/, на втория етаж на трисекционна жилищна сграда „Заря“, в парцел IV /римско четири/, в кв. 385 /триста осемдесет и пет/ по плана на гр. Русе, на ъгъла на бул. Гоце Делчев и ул. Кр. Геразов, с адрес по удостоверение за данъчна оценка: бул. Гоце Делчев № 12 /дванадесет/, състоящ се от две стаи, дневна, столова, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 100.22 кв.м. /сто квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/, при граници: изток – стълбище, запад – секция А /буква „А“/, север – двор, юг – ул. Кр. Геразов, заедно с ИЗБА № 4 /четири/, със застроена площ 10.97 кв.м. /десет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: изток – изба № 5 /пет/, запад – секция А /буква „А“/, север – коридор, юг – ул. Кр. Геразов и с ТАВАНСКА СТАЯ № 4 /четири/ с площ 18.71 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, при граници: изток – таван № 5 /пет/, запад – секция А /буква „А“/, север – коридор, юг – ул. Кр. Геразов, заедно с 3.315 % /три цяло триста и петнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

ЦЕНА: 72 698.00 лв.

учредени Договорни ипотеки в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, първа и втора по ред;

вписани Възбрани в полза на ОБЩИНА РУСЕ и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.08.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 19.08.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.