721/2019 - АПАРТАМЕНТ 5, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 12, ВХ.2, ЕТ.2 - ИД 721/2019


ОБЯВЛЕНИЕ

4357 / 09.09.2020

Изпълнително дело №: 20198330400721

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.13 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка едно три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Дружба 3 /три/, бул. Гоце Делчев № 12 /дванадесет/, вх. 2 /две/, ет. 2 /две/, ап. 5 /пет/. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 /две/ в СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно/, брой надземни етажи 4 /четири/, брой подземни етажи 0 /нула/; Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2407 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 61.27 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра и двадесет и седем квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части, съгласно кадастрална карта: ИЗБА 5 /пет/, ТАВАН 5 /пет/ и 2.174 % /две точка сто седемдесет и четири процента/ идеални части от сградата; Ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж - 63427.4.2407.1.12, 63427.4.2407.1.14; Под обекта - 63427.4.2407.1.10; Над обекта – 63427.4.2407.1.16, съгласно кадастрална карта, а според нотариален акт – АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се във вход Б /буква „Б“/, на втория етаж на трисекционна жилищна сграда „Заря“, в парцел IV /римско четири/, в кв. 385 /триста осемдесет и пет/ по плана на гр. Русе, на ъгъла на бул. Гоце Делчев и ул. Кр. Геразов, с адрес по удостоверение за данъчна оценка: бул. Гоце Делчев № 12 /дванадесет/, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 61.27 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра и двадесет и седем квадратни дециметра/, при граници: изток – ап. № 6 /шест/, запад – ап. № 4 /четири/, север – ап. № 4 /четири/, ап. № 6 /шест/ и коридор, юг – ул. Кр. Геразов, заедно с ИЗБА № 5 /пет/, с площ 10.87 кв.м. /десет квадратни метра и осемдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: изток – избра № 6 /шест/, запад – изба № 4 /четири/, север – коридор, юг – ул. Кр. Геразов и с ТАВАНСКА СТАЯ № 5 /пет/ с площ 18.80 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра/, при граници: изток – таван № 6 /шест/, запад – таван № 4 /четири/, север – коридор, юг – ул. Кр. Геразов, заедно с 2.174 % /две цяло сто седемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

ЦЕНА: 57 573.00 лв.

учредени Договорни ипотеки в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, първа и втора по ред,вписани Възбрани в полза на ОБЩИНА РУСЕ и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.