703/2017 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. БОРИСОВА № 94, ВХ.4, ЕТ.1, АП. 12


ОБЯВЛЕНИЕ

6854 / 29.12.2019

Изпълнително дело №: 20178330400703

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.01.2020 г. до 17 часа на 27.02.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ВЕСЕЛКА ЦОНЕВА МАРИНОВА, а именно:

        САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.395.5.12 /шест три четири две седем точка две точка три девет пет точка пет точка едно две/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Борисова № 94 /деветдесет и четири/, вх. 4 /четири/, ет. 1 /едно/, ап. 12 /дванадесет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.395 /шест три четири две седем точка две точка три девет пет/, а съгласно нотариален акт представляващ АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, находящ се на втория етаж, във вх. Г /буква „Г“/ на жилищен блок Васил Левски по ул. Борисова № 94 /деветдесет и четири/, състоящ се от две стаи, дневна, бокс и сервизни помещения. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 87.22 кв.м. /осемдесет и седем квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба № 92 /деветдесет и две/, при граници на избеното помещения съгласно нотариален акт: двор, изба № 91 на Шукрю и Фатме Халилови, коридор и изба № 93 на Борис и Тодорка Митеви, заедно с 1,298% /едно цяло двеста деветдесет и осем хилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.395.5.11; под обекта: 63427.2.395.5.107; над обекта: 63427.2.395.5.24

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 96 552.00 лв.

вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.   Проданта приключва на 27.02.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.02.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.