194/2020 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, КВ. ДРУЖБА 3, БЛ.18, ВХ.5, ЕТ.6, АП.17


ОБЯВЛЕНИЕ

3014 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20208330400194

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ИВАН ТОДОРОВ ПАПАРКОВ, а именно:

       АПАРТАМЕНТ 17 /седемнадесет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, комплекс Дружба III /римско три/, бл. 18 /осемнадесет/, вх. Д /буква „Д“/, на шестия етаж, с адрес по данъчна регистрация: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Никола Й. Вапцаров № 15 /петнадесет/, вх. 5 /пет/, ет. 6 /шест/, ап. 17 /седемнадесет/, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 39.12 кв.м. /тридесет и девет квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра/, при граници: на север – стълбище и апартамент № 16 /шестнадесет/, на изток – апартамент 16 /шестнадесет/, на юг – терен, на запад – апартамент 18 /осемнадесет/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 /седемнадесет/, с площ от 2.71 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, при граници: на север – изба № 14 /четиринадесет/, на изток – коридор, на юг – изба № 20 /двадесет/, на запад – изби № 13 /тринадесет/ и 16 /шестнадесет/, ведно с 0.428 % /нула цяло четиристотин двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, а съгласно схема на СГКК-Русе, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. На Изпълнителен директор на АК, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.582.5.17 /шест три четири две седем точка четири точка пет осем две точка пет точка едно седем/, с адрес: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Дружба 3 /три/, ул. Никола Й. Вапцаров № 15 /петнадесет/, бл. 18 /осемнадесет/, вх. 5 /пет/, ет. 6 /шест/, ап. 17 /седемнадесет/ и се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 /шест три четири две седем точка четири точка пет осем две/; с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; на 1 /едно/ ниво; с площ по документ: 39.12 кв.м. /тридесет и девет квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащи части – ИЗБА 17 /седемнадесет/, 0.428 % /нула цяло четири две осем процента/ идеални части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.4.582.5.16, 63427.4.582.5.18; Под обекта – 63427.4.582.5.14; Над обекта – 63427.4.582.5.20.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 36 000.00 лв.

учредена Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ,вписана Възбрана в полза на ПРЕСЛАВ ИВАНОВ ПАПАРКОВ, ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД И УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.   Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.