371/2010 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ЗАВЕДЕНИЕ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ 30-32


ОБЯВЛЕНИЕ

6922 / 17.12.2020

Изпълнително дело №: 20108330400371

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 18.01.2021 г. до 18.02.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТАНЧЕВ, а именно:

       1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1781.1.15 /шест три четири две седем точка две точка едно седем осем едно точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. „Проф. Асен Златаров” №30-32 /тридесет тире тридесет и две/, ет. -1 /минус едно/, с площ 247.10 кв.м. /двеста четиридесет и седем квадратни метра и десет квадратни дециметра/, брой нива на обекта 1 /един/ и предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1781 /шест три четири две седем точка две точка едно седем осем едно/, ведно с 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от прилежащите му 12,777% /дванадесет цяло седемстотин седемдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от дворното място, цялото с площ по кадастрална скица – 449 кв.м. /четиристотин четиридесет и девет квадратни метра/, а с площ по акт за собственост 444 кв.м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: високо застрояване, при граници и съседи за поземления имот: 63427.2.1780, 63427.2.1782, 63427.2.1721, 63427.2.1755. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.1781.1.14; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.1781.1.20, 63427.2.1781.1.19, 63427.2.1781.1.18, 63427.2.1781.1.22, 63427.2.1781.1.24, 63427.2.1781.1.21.

ЦЕНА: 28 440.00 лв.

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч, за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.02.2021 г., участвалите в публичната продан на 19.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.