726/2017 - 1/4 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/4 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ В С. БЪЗЪН, УЛ. БАБА ТОНКА № 14


ОБЯВЛЕНИЕ

12650 / 26.06.2024

Изпълнително дело №: 20178330400726

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 15.07.2024 г. до 15.08.2024 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ПЕНКА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА, а именно:

 

1/4 ид.ч. /една четвърта идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07231.501.92 /нула седем две три едно точка пет нула едно точка девет две/, находящ се в с. БЪЗЪН, общ. РУСЕ, обл. РУСЕ, ул. БАБА ТОНКА № 14 /четиринадесет/, с площ 1552 кв.м. /хиляда петстотин петдесет и два квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 92, квартал: 24, парцел: VI; ведно със същата идеална част от построените в имота сгради:

Сграда с идентификатор 07231.501.92.1 /нула седем две три едно точка пет нула едно точка девет две точка едно/, застроена площ 69 кв.м. /шестдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна;

Сграда с идентификатор 07231.501.92.2 /нула седем две три едно точка пет нула едно точка девет две точка две/, застроена площ 25 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване;

Съседи на поземления имот: 07231.501.791, 07231.501.796, 07231.501.97, 07231.501.795, 07231.501.93, 07231.501.1035.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 10 180.00 лв.


 

вписана Възбрана в полза на взискателя КСК РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 15.08.2024 г., участвалите в публичната продан на 16.08.2024 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.