ИД 694/2019 - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И МАГАЗИН В С.БАТИШНИЦА


ОБЯВЛЕНИЕ № 143 / 08.01.2020

Изпълнително дело №: 20198330400694

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.02.2020 г. до 17 часа на 04.03.2020 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ТИТГАЗ ООД, а именно:

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, състояща се от: трисекционна цистерна със стоманобетонна вана с площ от 57.60 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, с вместимост /15 куб.м.+15 куб.м.+30 куб.м. с обща вместимост 60 куб.м/, представлява вкопан съд за съхранение на гориво и петролни продукти, ведно с инсталациите към нея, а именно наливна шахта с площ 2.09 кв.м. /два квадратни метра и девет квадратни дециметра/ и маслоуловител с площ 8.06 кв.м. /осем квадратни метра и шест квадратни дециметра/, както и двойна колонка за гориво, производство 2016 г., сер.№ 46-1112327, с валиден технически преглед до 01.2020 г., ведно със СОНДА - уред за измерване на количеството гориво в реално време и реална температура в резервоара и наличие на вода, НИВОМЕР - табло, което приема сигнала от сондата и го предава към компютъра в реално време, КОНТРОЛЕР - приема данни от колонката и ги предава в реално време към компютъра. Фискален принтер - директно свързан към НАП, посредством SIM карта в самия принтер, както и МАГАЗИН със застроена площ от 22.40 кв.м. /двадесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, представляващо монолитна сграда с тухленостенно ограждане. Имотите са изградени с учредено право на строеж върху урегулиран поземлен имот, собственост на третите лица ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА и ТЕОДОРА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-484 /осем римско, четиристотин осемдесет и четири арабско/, квартал 30 /тридесет/ по плана на с. Батишница, с площ 1190 кв.м. /хиляда сто и деветдесет квадратни метра/, според нотариален акт, а съгласно скица № 1/07.01.2004г. - с площ от 892 кв.м. /осемстотин деветдесет и два квадратни метра/, при граници: улица, УПИ VII-485 и УПИ IX-483. ведно с приращенията.

По време на описа до източната фасада на магазина е констариран навес с дървена конструкция.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 49 320.00 лв.

/съгласно Експертно заключение на вещо лице с вх.№ 21729/28.08.2019 г., при извършване на продажбата, купувача следва да внесе ДДС, стойността на който е 10.95 % върху достигнатата тръжна цена/

вписана Възбрана в полза на Иванка Иванова, имотите са изградени с учредено право на строеж върху УПИ, собственост на третите лица ИВАНКА ИВАНОВА и ТЕОДОРА ИВАНОВА

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла. Проданта приключва на 04.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 05.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.