715/2020 -БМВ Х 5 3.0 ДИ С РЕГ.№ Р 2669 ВВ


ОБЯВЛЕНИЕ

11054 / 16.09.2021

Изпълнително дело №: 20208330400715

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.10.2021 г. до 04.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следното превозно средство, собственост на ЙОЗАЛ ИЛХАН ИСМАИЛ, а именно:

БМВ Х 5 3.0 ДИ С РЕГ.№ Р 2669 ВВ

- първа регистрация: 18.09.2002г.

- дата на промяна: 14.08.2015г.

- цвят: черен металик

- рама № WBAFA71080LN24975

- двигател № 306D132595109

При извършване на описа е установен наличен счупен прозорец отпред вдясно, счупена брава на шофьора, други побитости и дефекти по купето.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 4 640.00 лв.

 

наложен запор по ИД 20158320400966 по описа на ЧСИ Иван Хаджииванов; наложен запор от ТД НАП ВАРНА, ОФИС РУСЕ и в полза на взискателя ИНВЕСТ-С ООД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобила.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 04.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 05.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.