56/2021 - ЛЕК АВТОМОБИЛ БМВ 535 Д С РЕГ.№ Р 2200 ВМ


ОБЯВЛЕНИЕ

14048 / 18.10.2022

Изпълнително дело №: 20218330400056

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 15.11.2022 г. до 15.12.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГОСПОДИНОВ, а именно:

лек автомобил БМВ 535 Д С РЕГ.№ Р 2200 ВМ

- първа регистрация: 24.04.2008г.

- дата на промяна: 21.01.2021г.

- цвят: тъмносин металик

- места: 4+1

- рама № WBANX910X0CU46740

- двигател № 25816825

- показание на километража: 292 000 км.

Автомобилът няма валидна гражданска отговорност и технически преглед.                                      

ЦЕНА: 16 650.00 лв.

наложени Запори по изп.дело 1007/2020г. по описа на ЧСИ Милкана Македонска, по изп.дело 51/2021г. по описа на ЧСИ Васил Николов, както и по настоящото изп.дело в полза на взискателя БАНКА ДСК АД

Определям всеки понеделник и четвъртък от 15:00ч. до 17:00ч. за оглед на автомобила.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 15.12.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 16.12.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.