89/2017 - 3/4 ИД.Ч. ОТ БИЗНЕС - КЛУБ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. БОЛЯРСКА 22


ОБЯВЛЕНИЕ

4461 / 15.09.2020

Изпълнително дело №: 20178330400089

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЖОРЖЕТА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, а именно:

3/4 ид.ч. /три четвърти идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4154.1.25 /шест три четири две седем точка две точка четири едно пет четири точка едно точка две пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г./16.05.2007г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Болярска № 22 /двадесет/, ет.-1 /минус едно/; Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4154 /шест три четири две седем точка две точка четири едно пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТИ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 79.95 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра и деветдесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащи части. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.4154.1.16, 63427.2.4154.1.15, съгласно Кадастрална карта, а съгласно Нотариален акт - БИЗНЕС – КЛУБ, разположен в сутерена на пететажна жилищна сграда с жилища, магазини, гаражи и бизнес – клуб, построена в дворно място с площ от 630 кв.м. /шестстотин и тридесет квадратни метра/, за което са отредени парцели I – 4154 /парцел първи планоснимачен номер четири хиляди сто петдесет и четири/ и I – 4155 /парцел първи планоснимачен номер четири хиляди сто петдесет и пет/, в квартал 319 /триста и деветнадесет/, по регулационния план на гр.Русе, по ул.“Болярска“ № 22 /двадесет и две/, състоящ се от две зали за посетители, бар, два склада и санитарен възел с предверие със стълба към входа на партера на сградата със застроена площ от 111.01 кв.м /сто и единадесет квадратни метра и един квадратен дециметър/, при граници: на изток – дворно място, маза № 13 и общ коридор, маза № 2 и стълбищна клетка, на юг – дворното място, мази № 2, № 13 и № 14, на запад – дворното място и на север – ул.“Болярска“ с прилежащите към същия 6.953 % ид.ч. /шест цяло деветстотин петдесет и три процента идеални части/ от общите части на сградата и 43.07/630 ид.ч. /четиридесет и три цяло и седем стотни върху шестстотин и тридесет идеални части/ от дворното място.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 060.00 лв.

вписана Възбрана в полза на "Топлофикация Русе" ЕАД

Определям всяка сряда и петък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

1/4 ид.ч. от имота се продава по реда публична продан по ИД 20208330400242 за период 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.