865/2019 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙСНОСТ, ФУКЦИОНИРАЩ КАТО ФИТНЕС - КЛУБ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. БОРИСОВА 72, ЕТ.-2


ОБЯВЛЕНИЕ

4354 / 09.09.2020

Изпълнително дело №: 20198330400865

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.09.2020 г. до 22.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ГАМА Т ЕООД , а именно:

           1/2 /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.245.1.25 /шест три четири две седем точка две точка две четири пет точка едно точка две пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Борисова № 72 /седемдесет и две/, ет. -2 /минус две/. Самостоятелният обект се намира на етаж – 2 /минус две/ в сграда с идентификатор 63427.2.245.1 /шест три четири две седем точка две точка две четири пет точка едно/, брой надземни етажи 6 /шест/, брой подземни етажи 2 /два/; Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.245 /шест три четири две седем точка две точка две четири пет/; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; Брой нива на обекта: 2 /две/; Посочена в кадастрална карта площ: 408.29 /четиристотин и осем цяло и двадесет и девет/ квадратни метра, ведно с прилежащи части – 19,98 % идеални части от сградата. Ниво: 1 /едно/: Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – няма; Под обекта – няма; Над обекта – 63427.2.245.1.27; Ниво 2 /две/: Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.245.1.27, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.245.1.19, 63427.2.245.1.18.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 86 600.00 лв.

 

учредена Договорна ипотека в полза на РОЯЛ-БАЛИ ЕООД, цесионер на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, подновена 2019г. и вписана Възбрана в полза на Община Русе

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за олед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 23.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.