49/2011 - ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГР.БЯЛА


ОБЯВЛЕНИЕ № 6858 / 29.12.2019

Изпълнително дело №: 20118330400049

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.02.2020 г. до 17 часа на 04.03.2020 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА, а именно:

 

          ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - масивна конструкция с РЗП от 876 кв.м. /осемстотин седемдесет и шест квадратни метра/ разположена в НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в град Бяла, общ. Бяла, обл.Русе, представляващ според нотариален акт, ПАРЦЕЛ XXX /тридесет римско/, кадастрален №30 /тридесет/ по парцелния план на ДЗС-гр. Бяла, а съгласно скица – съставлява имот №279030 /две седем девет нула три нула/ в землището на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, с площ 2 030 кв.м. / две хиляди и тридесет квадратни метра/. При граници и съседи за целият имот: имот №279052 - друг селскостопански терен на Държавен поземлен фонд - МЗГ, имот №000585 – полски път на община Бяла, а съгласно кадастрална карта представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07603.279.30 /нула седем шест нула три точка две седем девет точка три нула/, находящ се в гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе. ул. „Колю Фичето“ с площ от 2037 кв.м. /две хиляди тридесет и седем квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен складов обект, ведно с построените в него сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 07603.279.30.1 /нула седем шест нула три точка две седем девет точка три нула точка едно/, с площ от 248 кв.м. /двеста четиридесет и осем квадратни метра/; Брой етажи: 2 /два/; Предназначение: АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА; СГРАДА с идентификатор 07603.279.30.2 /нула седем шест нула три точка две седем девет точка три нула точка две/, с площ от 129 кв.м. /сто двадесет и девет квадратни метра/; Брой етажи: 1 /един/; Предназначение: АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА; СГРАДА с идентификатор 07603.279.30.3 /нула седем шест нула три точка две седем девет точка три нула точка три/, с площ от 63 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/; Брой етажи: 1 /един/; Предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД. Съседи на поземления имот: 07603.279.52, 07603.279.121, 07603.279.122.

  ЦЕНА: 38 475.00 лв.

Учредена Договорна ипотека първа по ред и вписана Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД - правоприемник на „Алфа Банк България“ АД, учредена Договорна ипотека в полза на ИВО ХРИСТОВ ИВАНОВ, втора по ред и учредено право на строеж - пристрояване, преустройство и частична надстройка на съществуваща сграда.

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла. Проданта приключва на 04.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 05.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.ж