ИД 425/2024 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ЛОЗЕ В С. ПИСАНЕЦ, МЕСТНОСТ ЧАСТНИ ЛОЗЯ


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

11834 / 17.06.2024

Изпълнително дело №: 20248330400425

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ПРЕСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ СТРАШИМИРОВ, а именно:

      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56441.77.49 /пет шест четири четири едно точка седем седем точка четири девет/, находящ се в с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, местност ЧАСТНИ ЛОЗЯ, с площ 313 кв.м. /триста и тринадесет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята: 6 /шеста/; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 077049; Съседи на поземления имот: 56441.78.49, 56441.77.63, 56441.77.48, 56441.76.899, 56441.77.64.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 140.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГАГОВ,

Определям всеки Сряда и петък от 15,00 до 17,00 ч. за запознаване с книжата на имота.

  • Срок за регистрация: от 01.07.2024 г. до 17,00 часа на 01.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 06.08.2024 09:00 КРАЙ:12.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 01.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.