848/2023 - 3/4 ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В С. ЧЕРВЕНА ВОДА, УЛ. ВИТОША 34


ОБЯВЛЕНИЕ

12011 / 18.06.2024

Изпълнително дело №: 20238330400848

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 01.07.2024 г. до 01.08.2024 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на РУМЯНКА ТОДОРОВА РОБЕВА, а именно:

 

¾ ид.ч / три четвърти идеални части / от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Червена вода, общ.Русе, обл.Русе, ул.Витоша №34 / тридесет и четири / с площ 1000 кв.м / хиляда квадратни метра /, представляващо: Урегулиран парцел II-1104 / две римско тире хиляда сто и четири арабско /- по скица, а по нотариален акт: Парцел III-832 / три римско тире осемстотин тридесет и две арабско /, в квартал 102 / сто и втори / по плана на селото, при граници: Иван Стефанов Робев, Стоянка Минчева, държавен парцел и улица.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 9 480.00 лв.


 

вписани Възбрани в полза на Община Русе; Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК АД, учредена 2004г., за която не е вписано подновяване

Определям всеки понеделник и сряда от 14:00ч. до 16:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 01.08.2024 г., участвалите в публичната продан на 02.08.2024 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.