ИД 731/2020 - 1/3 ИД.Ч. ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ГР. БЯЛА, МЕСТНОСТ ЧИГРЕТ


ОБЯВЛЕНИЕ № 7547 / 03.05.2023

Изпълнително дело №: 20208330400731

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 28.05.2023 г. до 28.06.2023 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ДИАНА МИТЕВА ЙОРДАНОВА, а именно:

 

1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07603.81.30 /нула седем шест нула три точка осем едно точка три нула/, находящ се в гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, местност ЧИГРЕТ, с площ 3599 кв.м. /три хиляди петстотин деветдесет и девет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя; Категория на земята: 5 /пета/; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 081030. Съседи на поземления имот: 07603.81.29, 07603.81.174, 07603.81.28, 07603.79.118, 07603.81.8 .

ЦЕНА: 564.00 лв.


 

вписана Възбрана в полза на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АДправоприемник на КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ОББ АД с IBAN BG 49 UBBS 8002 103 938 7550, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 28.06.2023 г., участвалите в публичната продан на 29.06.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.