1204/2016 - 1/2 ИД.Ч. ОТ МАГАЗИН - РУСЕ, УЛ. ЧИПРОВЦИ, ЕТ.2, ОБЕКТ 8


ОБЯВЛЕНИЕ

5192 / 16.10.2020

Изпълнително дело №: 20168330401204

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 10.11.2020 г. до 10.12.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ТЕОДОРА ПЕТРОВА АТАНАСОВА, а именно:

 

      ½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.510.9.43 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г./16.05.2007г. На Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. РОДИНА 1 /едно/ и 2 /две/, ул. „ЧИПРОВЦИ“, ет. 2 /две/, обект – МАГАЗИН № 8 /осем/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула /. Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 29.79 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра и седемдесет и девет квадратни дециметра/, ведно с прилежащи части: 1,513 идеални части от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.510.9.42; под обекта: 63427.5.510.9.27; над обекта: няма.

ЦЕНА: 9 423.00 лв.

вписана възбрана в полза на взискателя Община Русе; вписана възбрана и учредена договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД, подновена 2017г.

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 10.12.2020 г., участвалите в публичната продан на 11.12.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.