13/2021 - 1/2 ИД.Ч. ОТ МАГАЗИН - РУСЕ, УЛ. ЧИПРОВЦИ, ЕТ.2, ОБЕКТ 7


ОБЯВЛЕНИЕ

13531 / 28.10.2021

Изпълнително дело №: 20218330400013

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 16.11.2021 г. до 16.12.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, а именно:

 

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.510.9.42 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири две/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Родина 1 и 2 /едно и две/, ул. Чипровци, ет. 2 /две/, обект – МАГАЗИН № 7 /седем/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула/. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 29.79 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра и седемдесет и девет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 1,513 ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.510.9.41, 63427.5.510.9.43; под обекта: 63427.5.510.9.25, 63427.5.510.9.26; над обекта: няма.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 10 415.40 лв.


 

учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, подновена 2017г.,вписани Възбрани в полза на: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД, ОБЩИНА РУСЕ

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Другата ½ ид.ч. от имота се продава по реда на публична продан за същия период по изп. дело 20168330401204

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 16.12.2021 г., участвалите в публичната продан на 17.12.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.