704/2020 - 1/4 ид.ч. от НИВА, находяща се в с.Екзарх Йосиф, местност ДЕРЕ ТАРЛА


ОБЯВЛЕНИЕ № 15021 / 22.11.2021

Изпълнително дело №: 20208330400704

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.12.2021 г. до 12.01.2022 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на РУМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ, а именно:

4/ 1/4 ид.ч / една четвърт идеална част / от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27173.112.40 / две седем едно седем три точка едно едно две точка четири нула /, находящ се в с.Екзарх Йосиф, общ.Борово, обл.Русе, местност ДЕРЕ ТАРЛА, с площ 3001 кв.м / три хиляди и един квадратни метра /, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 / шеста /, при съседи: 27173.112.205, 27173.112.39, 27173.112.29, 27173.112.28, 27173.112.41

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 720.00 лв.

Договор за наем в полза на ППК Земя, сключен 2021г. до 2030г.,вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имотите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.01.2022 г., участвалите в публичната продан на 13.01.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.