483/2019 - МОТОЦИКЛЕТ КОШ ДНЕПЪР


ОБЯВЛЕНИЕ

4924 / 05.10.2020

Изпълнително дело №: 20198330400483

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 19.10.2020 г. до 19.11.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следното превозно средство, собственост на ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ КОЕВ, а именно:

МОТОЦИКЛЕТ С КОШ ДНЕПЪР 11 16 с рег.№ Р0512 Х

  • дата на първа регистрация: 19.07.1993 г.

  • рама: 776008

  • двигател: 279703

  • цвят: зелен

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 000.00 лв.

наложен Запор в полза на ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ по горецитираното изпълнително дело и предходно наложени запори по ИД 20118310401725 И 20157600400668

 

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 до 18:00 ч. за оглед на превозното средство.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 19.11.2020 г., участвалите в публичната продан на 20.11.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.