766/2016 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ГАРАЖ № 3 В ГР.РУСЕ, УЛ. ДОЙРАН 15, ЕТ.-1


ОБЯВЛЕНИЕ

5043 / 08.10.2020

Изпълнително дело №: 20168330400766

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 03.11.2020 г. до 03.12.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЛЮБОМИР САВОВ ВЕЛИЧКОВ, а именно:

      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5523.8.44 /шест три четири две седем точка две точка пет пет две три точка осем точка четири четири/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Дойран № 15 /петнадесет/, ет. - 1 /минус едно/, гараж 3 /три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5523 /шест три четири две седем точка две точка пет пет две три/. Предназначение на самостоятелния обект: ГАРАЖ В СГРАДА, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 19.06 кв.м. /деветнадесет квадратни метра и шест квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части – 0.48 % ид.ч. от общите части на сградата, както и 0.48% идеални части от поземления имот, равняващи се на 2.78 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5523.8.45, 63427.2.5523.8.43; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.5523.8.39.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 7 920.00 лв.

вписана възбрана в полза на БАНКА ДСК АД - цедирала вземането си на ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД; вписана възбрана в полза на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 03.12.2020 г., участвалите в публичната продан на 04.12.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.