401/2020 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ДОНДУКОВ КОРСАКОВ 5, ЕТ.1, АП.1


ОБЯВЛЕНИЕ

2950 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20208330400401

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на съделителите ТАТЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА и СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ, а именно:

 

          САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.435.1.1 /шест три четири две седем точка две точка четири три пет точка едно точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. На изп.директор на АК, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Дондуков-Корсаков № 5 /пет/, ет. 1 /едно/, ап. 1 /едно/, който се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.435 /шест три четири две седем точка две точка четири три пет/; предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в документа площ: 45.26 кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра и двадесет и шест квадратни дециметра/, принадлежащи части: ИЗБА 1 /едно/, ТАВАН 1 /едно/ и 2.33 % ид.ч. /две цяло тридесет и три процента идеални части/ от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.435.1.2; Под обекта – няма; Над обекта – 63427.2.435.1.8, 63427.2.435.1.7. .

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 42 320.00 лв.

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.