1196/2016 - 1/6 ИД. Ч. от СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ № 1


ОБЯВЛЕНИЕ

3417 / 06.03.2023

Изпълнително дело №: 20168330401196

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.03.2023 г. до 27.04.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ХРИСТОВА, а именно:

 

1/6 ид.ч /една шеста идеална част/ от Сграда с идентификатор 63427.5.65.4 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет точка четири/; с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Иларион Драгостинов № 1 /едно/, застроена площ: 50 кв.м /петдесет квадратни метра/; брой етаж: 1 /едно/; предназначение: Хангар, депо, гараж. Сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 63427.5.65 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет/, находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, кв.Родина 4 /четири/, ул. Иларион Драгостинов № 1 /едно/, с площ от 285 кв.м /двеста осемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начина на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 3218, квартал: 810; съседи на поземления имот: 63427.5.213, 63427.5.66, 63427.5.67, 63427.5.64, 63427.5.63.

ЦЕНА: 5 772.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - цедирало вземането си на КОЛЕКТ БГ АД

Определям всеки понеделник и петък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 27.04.2023 г., участвалите в публичната продан на 28.04.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.