1196/2016 - 1/6 ИД. Ч. от СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ № 1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

2081 / 31.01.2024

Изпълнително дело №: 20168330401196

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ХРИСТОВА, а именно:

      1/6 ид.ч /една шеста идеална част/ от Сграда с идентификатор 63427.5.65.4 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет точка четири/; с адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Иларион Драгостинов № 1 /едно/, застроена площ: 50 кв.м /петдесет квадратни метра/; брой етаж: 1 /едно/; предназначение: Хангар, депо, гараж. Сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 63427.5.65 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет/, находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, кв.Родина 4 /четири/, ул. Иларион Драгостинов № 1 /едно/, с площ от 285 кв.м /двеста осемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начина на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 3218, квартал: 810; съседи на поземления имот: 63427.5.213, 63427.5.66, 63427.5.67, 63427.5.64, 63427.5.63.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2373.34 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - цедирало вземането си на КОЛЕКТ БГ АД,

Определям всеки Вторник и Петък от 15.00 ч. до 17.00 ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 11.02.2024 г. до 17,00 часа на 11.03.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 16.03.2024 09:00 ч. КРАЙ:22.03.2024 17:00 ч.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 11.03.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.