202/2018 - ВИЛА В С.НИКОЛОВО, МЕСТНОСТ ДРИБАКА 1,2


ОБЯВЛЕНИЕ

2943 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20188330400202

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ, а именно:

       СГРАДА със застроена площ 21 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, находяща се в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, местност ДРИБАК 1,2 /едно, две/, разположена в новообазуван имот № 503.2391 /пет нула три точка две три девет едно/, общинска собственост, по План на новообразуваните имоти на местност ДРИБАК 1,2 /едно, две/, с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, одобрен със Заповед № 383 от 16.03.2000г на кмета на община Русе, с адрес на имота: с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, местност ДРИБАК 1,2 /едно, две/, с площ на новообазувания имот: 547 кв.м. /петстотин четиридесет и седем квадратни метра/, вид територия: земеделска; начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ЗСПЗЗ/, категория на новообразувания имот: пета; стар идентификатор на новообразувания имот: масив 421 /четиристотин двадесет и едно/, п. 16 /шестнадесет/, съседи на новообразувания имот: 503.2392 параграф 4; 503.2390 поземлен имот.

ЦЕНА: 864.00 лв.

Вписана Възбрана в полза на Община Русе

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.