889/2018 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И СГРАДА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.РУСЕР, МЕСТНОСТТА ДУНАРИТ / НАД ГОРАТА/


ОБЯВЛЕНИЕ

3035 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20188330400889

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АНГЕЛ ТОДОРОВ КЕСИМОВ, а именно:

 

      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ИМОТ № 0.756 /нула точка седем пет шест/ по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679 /пет едно шест седем девет/, Община Русе, обл. Русе, одобрен със Заповед № 9500-385 от 13.08.2004г. на Областния управител на Област Русе, с площ от 403 кв.м. /четиристотин и три квадратни метра/, находящ се в землището на с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, местността ДУНАРИТ /НАД ГОРАТА/, ведно с ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от построената в него МАСИВНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, на един етаж, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване; със застроена площ 372 кв.м. /триста седемдесет и два квадратни метра/ - по скица, състояща се от: помещение за отглеждане на свине със застроена площ 296 кв.м. /двеста деветдесет и шест квадратни метра/, склад за фураж със застроена площ 32.40 кв.м. /тридесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, стая със застроена площ 22.00 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, ведно с всички останали подобрения и приращения в имота. Граници за имота: от три страни - землищна граница и улица.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 25 200.00 лв.

учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, ,вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД,

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.