1062/2013 - ДВОРНО МЯСТО С КЪЩА, ГР.ДВЕ МОГИЛИ, УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 6


ОБЯВЛЕНИЕ

63 / 04.01.2020

Изпълнително дело №: 20138330401062

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.02.2020 г. до 17 часа на 04.03.2020 г в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на ИВАНКА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТРОВА, а именно:

          1/ ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ II - 386 /две римско – триста осемдесет и шест арабско/, в квартал 101 /сто и едно/ по регулационния план на гр. Две Могили, обл. Русе; адрес: ул. Любен Каравелов № 6 /шест/ с площ 920 кв.м. /деветстотин и двадесет квадратни метра/, с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП по данъчна оценка 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, маза под нея с площ 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и таван с площ 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ и СТОПАНКА ПОСТРОЙКА с площ по данъчна оценка 30.00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, при граници; УПИ I – 385; УПИ I – 399; УПИ I – 399 и УПИ III – 386. По време на описа е констатирано, че стопанската постройка е съборена и са налични само каменни основи на сграда.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 146.00 лв.

вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, правоприемник на АЛФА БАНК АД

Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла. Проданта приключва на 04.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 05.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.