693/2011 - 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, В С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ


ОБЯВЛЕНИЕ № 4119 / 28.08.2020

Изпълнително дело №: 20118330400693

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 28.09.2020 г. до 28.10.2020 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ СТАНЧЕВ, по отношение на които има влязло в сила Съдебно решение по чл.135 от ЗЗД в полза на взискателя, а именно:

 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27173.100.61 /две седем едно седем три точка едно нула нула точка шест едно/, находящ се в с.Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе, местност БАНКАТА, с площ: 3 001 кв.м /три хиляди и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начина на трайно ползване: НИВА; категория на земята: 4 /четвърта/; номер на предходен план: 100061. Съседи: 27173.100.60, 27173.100.63, 27173.100.62, 27173.100.203; 27173.100.59.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 3 200.00 лв.

2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27173.100.63 /две седем едно седем три точка едно нула нула точка шест три/, находящ се в с.Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе, местност БАНКАТА, с площ: 7 000 кв.м /седем хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начина на трайно ползване: НИВА; категория на земята: 4 /четвърта/; номер на предходен план: 100063. Съседи: 27173.100.204, 27173.100.74, 27173.100.62, 27173.100.61; 27173.100.60.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 7 920.00,лв.

3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27173.126.9 /две седем едно седем три точка едно две шест точка девет/, находящ се в с.Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе, местност ДОМУЗЛУКА, с площ: 7 001 кв.м /седем хиляди и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начина на трайно ползване: ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ; категория на земята: 7 /седма/; номер на предходен план: 126009. Съседи: 27173.126.10, 27173.126.11, 27173.126.8, 27173.126.7; 27173.126.6, 27173.126.370.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 3 920.00 лв.

вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД C ЕИК 000694749, по отношение на трите имота; Сключен договор за наем с ППК ЗЕМЯ за 10 стопански години, считано от 01.10.2019г. до 30.09.2029г., по отношение на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27173.100.61 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27173.100.63

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имотите

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 28.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 29.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.