693/2011 - ЗЕМЕДЕЛСКA ЗЕМЯ, В С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ, МЕСТНОСТ ДОМУЗЛУКА


ОБЯВЛЕНИЕ № 1178 / 19.02.2021

Изпълнително дело №: 20118330400693

 

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.04.2021 г. до 12.05.2021 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ СТАНЧЕВ, по отношение на който има влязло в сила Съдебно решение по чл.135 от ЗЗД в полза на взискателя, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27173.126.9 /две седем едно седем три точка едно две шест точка девет/, находящ се в с.Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе, местност ДОМУЗЛУКА, с площ: 7 001 кв.м /седем хиляди и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начина на трайно ползване: ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ; категория на земята: 7 /седма/; номер на предходен план: 126009. Съседи: 27173.126.10, 27173.126.11, 27173.126.8, 27173.126.7; 27173.126.6, 27173.126.370.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 680.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД C ЕИК 000694749

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.05.2021 г., участвалите в публичната продан на 13.05.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.