820/2021 - СЪВКУПНОСТ ОТ ВЕЩИ - ПЛЕТАЧНИ МАШИНИ ЗА ЧОРАПИ,ДЪРВЕНО БЮРО, ПРОМИШЛЕНА СУШИЛНА


ОБЯВЛЕНИЕ

15130 / 30.08.2023

Изпълнително дело №: 20218330400820

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 26.09.2023 г. до 26.10.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следната съвкупност от вещи, собственост на ЕЛЛАТЕКС ЕООД, а именно:

 

по ред

описание на вещта

брой

1.

Плетачна машина за чорапи Lonati, модел L472, сер. № 24872, година на производство 1998г., син корпус

1 бр.

2.

Плетачна машина за чорапи Lonati, модел L362, сер. № 7592, година на производство 1992г., син корпус

1 бр.

3.

Плетачна машина за чорапи Lonati, модел L362, сер. № 7594, година на производство 1992г., син корпус

1 бр.

4.

Плетачна машина за чорапи Lonati, модел L462, сер. № 26619, година на производство 1998г., син корпус

1 бр.

5.

Плетачна машина за чорапи Lonati, модел L362, сер. № 7590, година на производство 1992г., син корпус

1 бр.

6.

Плетачна машина за чорапи Lonati, модел L366, сер. № 7591, година на производство 1992г., син корпус

1 бр.

7.

Плетачна машина за чорапи Lonati, модел L362, сер. № 7595, година на производство 1992г., син корпус

1 бр.

8.

Метална установка за макари с 2 реда платформи

1 бр.

9.

Дървено бюро с шкаф с размери 80/150/70 см.

1 бр.

10.

Промишлена сушилня CORDES, X-0027

1 бр.

ЦЕНА: 864.00 лв.


 

наложен Запор в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на вещите, находящи се на адрес гр.Русе, ул. Капитан Евстати Винаров № 9.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 26.10.2023 г., участвалите в публичната продан на 27.10.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.