150/2019 - 1/8 ИД.Ч. ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, НАХОДЯЩА СЕ В С.КРИВНЯ, МЕСТНОСТ ЕСКИ БАЛЪК


ОБЯВЛЕНИЕ

3023 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20198330400150

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.07.2020 г. до 17 часа на 27.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на БЕЙХАН ХАСАНОВ ШАВКОВ, а именно:

  1/8 /една осма/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 048006 /нула четири осем нула нула шест/, представляващ земеделска земя- трета категория, находящ се в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, местността ЕСКИ БАЛЪК, с площ 12 дка /дванадесет декара/, при съседи имот № 048007, имот № 048016, имот № 048021, имот № 048022, съгласно ДОГОВОР за наем на земеделска земя, а според кадастрална карта - 1/8 ид.ч. /една осма идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39832.48.6 /три девет осем три две точка четири осем точка шест/, находящ се в с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, местност ЕСКИ БАЛЪК, с площ 12003 кв.м. /дванадесет хиляди и три квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА; категория на земята: 3 /трета/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 048006 /нула четири осем нула нула шест/. Съседи на поземления имот: 39832.48.7; 39832.48.133; 39832.48.16; 39832.48.21; 39832.48.27; 39832.48.18.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 1 618.00 лв.

вписана Възбрана в полза на ОБЩИНА ВЕТОВО и Договор за наем за срок от 10г., считано от 31.10.2016 г.

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.