52/2022 - ФИАТ МАРЕА С РЕГ.№ Р 6197 ВР


ОБЯВЛЕНИЕ

7551 / 03.05.2023

Изпълнително дело №: 20228330400052

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.05.2023 г. до 22.06.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на ДЖЕЙЛЯН САНИЕВА СЕЗАИЕВА, а именно:

 

ФИАТ МАРЕА с рег.№ Р 6197 ВР

- първа регистрация: 14.10.1999г.

- дата на промяна: 01.02.2022г.

- цвят: тъмно син металик

- рама № ZFA18500002024965

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 360.00 лв.


 

наложени Запори: по изп.дело 1561/2016г. по описа на ЧСИ Иван Хаджииванов и в полза на взискателя Община Русе по настоящото изпълнително дело

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобила.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.06.2023 г., участвалите в публичната продан на 23.06.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.