415/2018 - ФИАТ ДУКАТО С РЕГ.№ Р 3559 ВК


ОБЯВЛЕНИЕ

15461 / 02.12.2021

Изпълнително дело №: 20188330400415

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 10.01.2022 г. до 10.02.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на ЖИТИНА ЕООД, а именно:

ФИАТ ДУКАТО с рег.№ Р 3559 ВК

- рег.свидетелство № 005774975

- първа регистрация: 25.03.1998г.

- дата на промяна: 09.05.2013г.

- цвят: бял

- места: 2 + 1

- свид. № 005774975

- рама № ZFA23000005540828

- двигател № 230A30002201178

- данни за пробег според километража: 246 000 км.

- последен технически преглед: юни 2018г.

По време на описа е установено, че се забелязват драскотини и нарушения по боята, както и корозия по каросерията.

 НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 440.00 лв.

наложен Запор в полза на взискателя Община Русе

Определям всеки понеделник и четвъртък от 17:00ч. до 19:00ч. за оглед на превозното средство.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 10.02.2022 г., участвалите в публичната продан на 11.02.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.