117/2022 - ГАРАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, ЖК ИЗТОК, УЛ. РИГА, ГАРАЖ № 23


ОБЯВЛЕНИЕ

2794 / 23.02.2023

Изпълнително дело №: 20228330400117

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.03.2023 г. до 20.04.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ПЛАМЕН МИЛЧЕВ ЧОБАНОВ , а именно:

 

СГРАДА с идентификатор 63427.7.199.14 /шест три четири две седем точка седем точка едно девет девет точка едно четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ж.к. ИЗТОК, ул. РИГА, със застроена площ от 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/. Брой етажи: 1 /един/. Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Предназначение: Хангар, депо, гараж. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: ГАРАЖ 23 /двадесет и три/. Сградата е разположена в общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.199 /шест три четири две седем точка седем точка едно девет девет/, с площ 770 кв.м. /седемстотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за автогараж, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. При съседи на поземления имот: 63427.7.96.

ЦЕНА: 13 608.00 лв.


 

вписана Възбрана в полза на взискателя Община Русе

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.04.2023 г., участвалите в публичната продан на 21.04.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.