721/2019 - ГАРАЖ 4, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 12, ВХ.2, ЕТ.0 - ИД 721/2019


ОБЯВЛЕНИЕ

3100 / 16.07.2020

Изпълнително дело №: 20198330400721

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.07.2020 г. до 17 часа на 27.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.34 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка три четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Дружба 3 /три/, бул. Гоце Делчев № 12 /дванадесет/, вх. 2 /две/, ет. 0 /нула/, гараж 4 /четири/. Самостоятелният обект се намира на етаж 0 /нула/ в СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно/, брой надземни етажи 4 /четири/, брой подземни етажи 0 /нула/; Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2407 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем/; предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 18.90 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части, съгласно кадастрална карта: 0.544 % /нула точка петстотин четиридесет и четири процента/ идеални части от общите части на сградата; Ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж - 63427.4.2407.1.35, 63427.4.2407.1.33; Под обекта - няма; Над обекта – 63427.4.2407.1.2, съгласно кадастрална карта, а според нотариален акт - ГАРАЖ № 4 /четири/, находящ се в гр. Русе, с адрес по удостоверение за данъчна оценка: бул. Гоце Делчев № 12 /дванадесет/, във вход Б /буква „Б“/, със застроена площ от 18.90 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/, при граници: изток – гараж № 5 /пет/, запад – гараж № 3 /три/, север – гараж № 1 /едно/ от секция В /буква „В“/, юг – ул. Кр. Геразов, заедно с 0.544 % /нула цяло петстотин четиридесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 11 570.00 лв.

Учредени Договорни ипотеки в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, първа и втора по ред,вписани Възбрани в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и КРЕДИТ РЕСПЕКТ ООД

 

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.