647/2022 - ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ с рег. Р 6935 РХ


ОБЯВЛЕНИЕ

7297 / 28.04.2023

Изпълнително дело №: 20228330400647

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.05.2023 г. до 22.06.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните автомобили, собственост на Ангел Ангелов, а именно:

 

1/ БМВ 525 с рег. № Р 0848 КР

- рег.свидетелство № 011482585

- първа регистрация: 06.02.2006г.

- дата на промяна: 16.08.2022г.

- цвят: черен металик

- рама № WBANJ51090B414085

- двигател № 256D227906156

ЦЕНА: 6 197.00 лв.

2/ ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ с рег. Р 6935 РХ, в режим на СИО със съпруга недлъжник КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

- рег.свидетелство № 011969833

- първа регистрация: 01.08.1996г.

- дата на промяна: 16.08.2022г.

- цвят: червен

- места 4+1

- рама № WVWZZZ1HZTP376375

- двигател № 1Z579820

ЦЕНА: 2 498.00 лв.

наложени Запори по ИД 858/2022г. по описа на ЧСИ Иван Хаджииванов, по отношение на МПС с рег. № Р 0848 КР; запори в полза на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД – правоприемник на КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по настоящото изпълнително дело по отношение на двата автомобила

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобилите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ОББ АД с IBAN BG 49 UBBS 8002 103 938 7550, BIC: UBBSBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.06.2023 г., участвалите в публичната продан на 23.06.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.