422/2018 - ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В С.ЧЕРВЕНА ВОДА, МЕСТНОСТ БОКЛОДЖА


ОБЯВЛЕНИЕ

11784 / 30.09.2021

Изпълнително дело №: 20188330400422

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2021 г. до 18.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ВЪЛКОВ, по отношение на който има влязло в сила Съдебно решение по чл.135 от ЗЗД в полза на взискателя, а именно:

ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, находяща се в землището на с. Червена вода, общ. Русе, ЕКАТТЕ 80460 /осем нула четири шест нула/, местност БОКЛОДЖА, с площ 40 999.00 кв.м. /четиридесет хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, представляваща имот № 260004 /две шест нула нула нула четири/ по плана за земеразделяне на с. Червена вода, при граници: имот 000179-пасище, мера, имот № 260003-широколистна гора, имот 001005-полска култура, имот № 001004-полска култура, имот № 001001-полска култура, имот № 000181-за индивидуално застрояване, имот 000690-полски път, съгласно нотариален акт, а според кадастрална карта - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80460.260.4 /осем нула четири шест нула точка две шест нула точка четири/, находящ се в с. Червена вода, общ. Русе, обл. Русе, местност БОКЛУДЖА, с площ 41 008 кв.м. /четиридесет и една хиляди и осем квадратни метра/, трайно прадназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, отдел/подотдел: 83/х /осемдесет и три, наклонена черта, буква "х"/, площ в кв.м.: 18517 /осемнадесет хиляди петстотин и седемнадесет/, вид на гората/вид на подотдела: превръщане/издънково насаждение,предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 260004, съседи: 80460.260.691, 80460.1.5, 80460.1.4, 80460.1.1, 80460.260.181, 80460.260.690, 63427.319.97, 80460.260.179.

  ЦЕНА: 33 264.00 лв.


 

вписани Възбрани в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД; учредено пожизнено право на ползване в полза на ХРИСТО ЛЮДМИЛОВ ВЪЛКОВ

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 19.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.