362/2020 - ХИЖА, НАХОДЯЩА СЕ В С.НИКОЛОВ, МЕСТНОСТ ТЕКЕТО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ СЪС СГРАДИ


     Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 10.11.2020 г. до 10.12.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на СПАРКИ АД, а именно:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51679.173.533 /пет едно шест седем девет точка едно седем три точка пет три три/; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-887/30.03.2018 г./ 30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; адрес на поземления имот - с.Николово, община Русе, област Русе, местност ТЕКЕТО; с площ : 8 835 кв.м /осем хиляди осемстотин и тридесет и пет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване на имота: Ниско застрояване /до 10 м/; предишен идентификатор: няма; номер на предходен план: 000533; ведно с находящите се в него:

- СГРАДА с идентификатор 51679.173.533.3 /пет едно шест седем девет точка едно седем три точка пет три три точка три/, със застроена площ от 193 кв.м /сто деветдесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /едно/; предназначение: Хангар, депо, гараж;

- СГРАДА с идентификатор 51679.173.533.4 /пет едно шест седем девет точка едно седем три точка пет три три точка четири/, със застроена площ от 158 кв.м /сто петдесет и осем квадратни метра/, брой етажи 2 /две/; предназначение: Курортна туристическа сграда;

Съседи на поземления имот: 51679.173.748; 51679.173.721, 51679.173.534.

 

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 255 996.00 лв. без ДДС

/върху достигнатата тръжна цена се дължи ДДС в размер на 11 %/

учреден Залог на търговско предприятие в полза на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД, вписани Възбрани в полза на ТМ ТЕХНОЛОДЖИ АД и С.Г.ГРУП АД

Oпределям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 10.12.2020 г., участвалите в публичната продан на 11.12.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.