55/2020 -   1/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност КАДИШЕВА НИВА


ОБЯВЛЕНИЕ

7100 / 23.12.2020

Изпълнително дело №: 20208330400055

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 11.01.2021 г. до 11.02.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЕЙДАН МАК ЪРЛИИН КАНСТРАКШЪН ЕООД , а именно:

1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.95.1 /шест три четири две седем точка девет пет точка едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност КАДИШЕВА НИВА, с площ по скица 8992 кв.м. /осем хиляди деветстотин деветдесет и два квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За складова база; категория на земята: 3 /три/; предходен идентификатор: Няма; номер на предходен план: 095001 /нула девет пет нула нула едно/; съседи: 63427.95.18, 63427.95.26, 63427.95.27, 63427.95.29, 63427.95.4, съгласно кадастрална карта, а според нотариален акт: 1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ТЕРЕН с начин на трайно ползване след променено предназначение /съгласно скица № Ф01376/04.12.2006г. и Удостоверение с изх.№ 324/21.03.2005г. на Община Русе/ - СЕЛСКОСТОПАНСКИ СКЛАД, находящ се в землището на гр. Русе, общ. Русе, местност КАДИШЕВА НИВА, с площ от 8,990 дка /осем декара деветстотин и деветдесет квадратни метра/, трета категория, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 095001 /нула девет пет нула нула едно/, ЕКАТТЕ 63427 /шест три четири две седем/, при граници: имот № 095004 – нива; имот № 095005 – нива; имот № 095010 – птицеферма; имот № 000405 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м /три метра/ от двете му страни се забранява разполагането на трайни и временни постройки и трайни насаждения.

ЦЕНА: 17 280.00 лв.

Останалите идеални части от имота се продават на публична продан за периода от 11.01.2021 г. до 11.02.2021 г., както следва: 1/4 ид.ч. по ИД 20208330400053, 1/4 ид.ч. по ИД 20208330400054, 1/4 ид.ч. по ИД 20208330400056

вписана Възбрана в полза на Община Русе

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч, до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 11.02.2021 г., участвалите в публичната продан на 12.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.