1196/2016 - КЪЩА С 1/2 ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ 1


ОБЯВЛЕНИЕ

1330 / 05.03.2020

Изпълнително дело №: 20168330401196

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 23.03.2020 г. до 17 часа на 23.04.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ЧОЛАКОВА, а именно:

     ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 3218 /три две едно осем/, находящо се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по ул. Иларион Драгостинов № 1 /едно/, в квартал Дружба 1 /едно/ и Родина 4 /четири/, а по нотариален акт в квартал 454, по плана на гр. Русе, ПУР и ПР на града, ЕККАТЕ 63427, одобрен със Заповед № 1378/22.04.2003г. на общ. Русе, по нотариален акт цялото с площ от 276 кв.м. /двеста седемдесет и шест квадратни метра/ и с площ по скица 286 кв.м. /двеста осемдесет и шест квадратни метра/, ведно с цялата построена в него, откъм ПИ 3213 /три две едно три/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ 54.00 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/, а по удостоверение за данъчна оценка с разгърната застроена площ от 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/, състояща се от две части – стая, коридор, изба под тях и външно стълбище за етажа, както и две стаи, и антре с бетонна плоча, заедно с ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници: улица, имот № 3217, имот № 3213 и имот № 3219, описание по нотариален акт, а по кадастрална карта – ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 63427.5.65 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет/, находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, кв.Родина 4 /четири/, ул. Иларион Драгостинов № 1 /едно/, с площ от 285 кв.м /двеста осемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начина на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 3218, квартал: 810; съседи на поземления имот: 63427.5.213, 63427.5.66, 63427.5.67, 63427.5.64, 63427.5.63, заедно със сградите попадащи в имота, а именно: Сграда с идентификатор 63427.5.65.1 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет точка едно/; застроена площ: 29 кв.м /двадесет и девет квадратни метра/; брой етаж: 1 /едно/; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, и Сграда с идентификатор 63427.5.65.2 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет точка две/; застроена площ: 29 кв.м /двадесет и девет квадратни метра/; брой етаж: 1 /едно/; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 286.00 лв.

Учредена Договорна ипотека и вписана Възбрана в полза на взискателя „Юробанк България“ АД, както и вписана възбрана в полза на „ОТП ФАКТОРИНГ“ ЕАД - цесионер на „БАНКА ДСК“ ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  Проданта приключва на 23.04.2020 г., участвалите в публичната продан на 24.04.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.